Ovi Live #1 – Introduction

ओवी live हे सदर तरुण भारत मधून आले होते. हे त्याचे audio रूप.

एका मोठ्या कुटुंबात घडणाऱ्या छोट्या छोट्या घटनांतून, गप्पातून ज्ञानेश्वरी उलगडण्याचा हा एक प्रयोग. आशा करते की हा प्रयोग लहान व मोठ्या वाचकांना आवडेल …

  • दीपाली पाटवदकर

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s